order this photo ID: 1723
Link to this photo:
 - author: Petr Slezak